Školstvo

Základná škola

Škola vznikla v Orechovej až za panovania Františka Jozefa I. ( 1848 – 1916 ). Zo začiatku vyučovali len zmluvní učitelia v obyčajných prenajatých priestoroch a ľudia im nosievali jesť do bytu. Ako prvý tu pôsobil učiteľ Jozef Kováč v rokoch 1860 – 1882. V rokoch 1882 – 1894 vyučoval Michal Bótum, od roku 1894 až do roku 1897 vyučoval Ján Nebesník. V 1897-om bola založená Štátna ľudová škola, v prenajatých priestoroch u Michala Sekely. Prvým učiteľom Štátnej ľudovej školy bol Ján Borostyankő, učiteľ maďarskej národnosti. V tejto prenajatej miestnosti sa vyučovalo 12 rokov.

V 1909-om roku bola na severo-západnej strane obce postavená vlastná, nová budova štátnej ľudovej školy, na ktorej od roku 1910 do roku 1913 pôsobil učiteľ Borostyankő Elek. Ten v našej obci aj zomrel na tuberkulózu, a tu je i pochovaný na miestnom cintoríne. Od roku 1913 do roku 1918 tu pôsobil učiteľ Répassy. Po prvej svetovej vojne sa stal riaditeľom tejto školy Ján Pauliczky. Až do založenia štátnej ľudovej školy, teda do roku 1897 sa v škole vyučovalo slovensky i rusky. Rímsko-katolíci sa učili slovensky a Grécko-katolíci rusky, ale azbuku sa neučili. Od založenia školy štátom až do skončenia prvej svetovej vojny sa vyučovalo len maďarsky.
Po vzniku prvej Československej republiky bola založená dvojtriedna Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom slovenským. V rokoch okupácie, teda od roku 1939, kedy bola naša obec obsadená Maďarmi, až do 28.10.1944, kedy bola naša obec oslobodená Sovietskou armádou, popri vyučovacom jazyku slovenskom, vyučovalo sa 2-4 hodiny týždenne maďarsky. Po oslobodení obce sa v tunajšej dvojtriednej Štátnej ľudovej škole vyučovalo len po slovensky. Pri škole bol aj učiteľský byt so záhradou. Škola bola v roku 1944 vojnou úplne zničená.

Po 2. sv. vojne bola budova školy zrekonštruovaná a riaditeľom školy sa stal Juraj Buksár. Prvého septembra 1961 sa zmenil názov školy a z „Národnej školy“ sa stala „Základná deväťročná škola 1. - 5. ročník“. Táto škola bola v prevádzke do 31. augusta 1976, kedy v zmysle rozhodnutia ONV – odboru školstva v Michalovciach na základe koncepcie integrácie malotriednych škôl v okrese, bola škola zrušená a žiaci boli pričlenení do ZDŠ v Krčave. Súčasne príslušný inventár školy bol oddelimitovaný na ZDŠ v Krčave.


Materská škola
V roku 1973 bola vybudovaná nová budova Miestneho národného výboru, v ktorej bola zriadená aj Materská škola. Prevádzka Materskej školy v Orechovej sa začala 27. augusta 1973 slávnostným odovzdaním MŠ do užívania. Riadením MŠ bola poverená Mária Mitrová, ktorá bola menovaná za riaditeľku MŠ. Ostatní zamestnanci MŠ : Emília Šikulová - učiteľka, Ľudmila Ivaničková – kuchárka, Anna Chachaľáková – upratovačka.

Dňa 1. septembra 1976 bola prevádzka MŠ zastavená kvôli nedostatku detí. Zariadenie bolo premiestnené do MŠ v Husáku. 3 – 6 ročné deti dochádzali do MŠ v Krčave. Dňa 1. októbra 1981 bola obnovená činnosť Materskej školy , riaditeľkou bola znova Mária Mitrová a učiteľkou p. Kelemenová z Nižnej Rybnice. Materskú školu v Orechovej navštevovalo 23 detí z obce. V roku 1982 nastúpila na pozíciu učiteľky v MŠ Mária Humenová z Krčavy. V roku 1983 nastúpila ako učiteľka do MŠ sl. Magda Hocková, ktorú v roku 1985 opäť nahradila Mária Humenová.

V roku 1994 začala byť situácia v tunajšej materskej škole kritická. 1. apríla 1994 došlo k zmene prevádzky MŠ. Celodenná starostlivosť bola krátená na prevádzku od 8 °° hod. do 15 °° hod. s jednou pedagogickou pracovníčkou. Riaditeľkou MŠ sa 1. apíla 1994 stala p Mária Čančinová . Nakoľko obec nemohla pokryť náklady a prevádzkovať materskú školu s počtom detí 7.
Dňom 30. 6. 1994 bola prevádzka Materskej školy v Orechovej pozastavená na dobu neurčitú.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár